"दशमोध्यायः" को बिचमा भिन्नता

<br>
हिमाल स्थिर बस्नेमा, यज्ञमा जप यज्ञ हुँ ।
<br>
<br>
अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः ।
<br>
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः (२६)
<br>
वृक्षमा म हुँ अश्वत्थ, देवर्षिमा म नारद,
<br>
गन्धर्वमा चित्ररथ तथा कपिल सिद्धमा ।
<br>
अश्वत्थ = पिपल ।
<br>
<br>
उच्चैःश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ।
<br>
ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् (२७)
<br>
घोडामा अमृतोत्पन्न हुँ म उच्चैश्रवा बुझ,
<br>
हुँ ऐरावत हात्तीमा, मनुष्यहरुमा नृप ।
<br>
<br>
आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् ।
<br>
प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः (२८)
<br>
म शस्त्र–अस्त्रमा वज्र, गाईमा कामधेनु हुँ
<br>
प्रजा-प्रजनमा काम, नागमा वासुकि म हुँ ।
<br>
काम = कामदेव
<br>
<br>
अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् ।
<br>
पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् (२९)
<br>
अनन्त नागमध्येमा पानीमा म जलेश हुँ,
<br>
संयमीमा स्वयं काल, पितृमा अर्यमा म हुँ ।
<br>
जलेश = वरुण ।
<br>
<br>
प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् ।
<br>
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् (३०)
<br>
प्रह्लाद दैत्य मध्येमा, बेला गणकमा हुँ म,
<br>
हुँ म नै पशुमा सिंह, पक्षीमा विनतासुत ।
<br>
विनतासुत =. गरुड । गणक = गन्ती गर्ने ।
<br>
<br>
पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् ।
<br>
झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी (३१)
<br>
हुँ हावा शुद्ध गर्नेमा, राम शस्त्रास्त्र विज्ञमा,
<br>
समस्त नदमा गङ्गा, गोही माछा प्रजातिमा ।
<br>
<br>
सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन ।
<br>
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् (३२)
<br>
म सृष्टिहरुमा आदि, मध्य, अन्त हुँ पाण्डव !
<br>
विद्यामा ब्रह्मविद्या हुँ, तर्कमा सत्य निर्णय ।
<br>
<br>
अक्षराणामकारोऽस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च ।
<br>
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः (३३)
<br>
समासमा म हुँ द्वन्द्व, सारा अक्षरमा अ हुँ,
<br>
मैं हुँ ननासिने काल, धाता विराट्-स्वरूप हुँ ।
<br>
<br>
मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् ।
<br>
कीर्तिःश्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा (३४)
<br>
मृत्यु मैं हुँ सबै हर्ने, मैं हुँ उत्पत्ति-कारण
<br>
स्त्रीकाे बाेली र ऐश्वर्य, धैर्य, कीर्ति, मति, क्षमा ।
<br>
क्षमा = सहनशीलता ।
<br>
<br>
बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् ।
<br>
मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः (३५)
<br>
साममा हुँ बृहत्साम, गायत्री छन्दमा म हुँ,
<br>
महिनाहरुमा मार्ग, ऋतुमा म वसन्त हुँ ।
<br>
साम = सामवेद । बृहत्साम = सामवेदभित्रको एक गीति स्तोत्र ।
<br>
<br>
द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ।
<br>
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् (३६)
<br>
जुवा हुँ छलकर्तामा, तेजस्वीमा म तेज हुँ,
<br>
जय, उद्योग आफैं हुँ, सत्यवान्को म सत्य हुँ ।
<br>
<br>
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः ।
<br>
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः (३७)
<br>
म हुँ पाण्डवमा पार्थ, वृष्णीमा वासुदेव हुँ
<br>
व्यास हुँ मुनिमध्येमा, कविमा गुरु शुक्र हुँ ।
<br>
<br>
५११

edits

"https://ne.wikibooks.org/wiki/विशेष:MobileDiff/16450" बाट अनुप्रेषित