"दशमोध्यायः" को बिचमा भिन्नता

<br>
आफुले आफुलाई नै जान्दछौ परमेश्वर !
<br>
<br>
वक्तुमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः ।
<br>
याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि (१६)
<br>
भन्न सक्छौ तिमी मात्र आफ्ना ती दिव्य ऐश्वर,
<br>
तिनै ऐश्वर्यले व्याप्त तिमी छौ लोकमा स्थित ।
<br>
<br>
कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तन् ।
<br>
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया (१७)
<br>
चिनिन्छौ कसरी कृष्ण ! नित्य चिन्तनले अनि
<br>
के कस्तो भावले संझे जानिन्छौ भगवान् तिमी !
<br>
<br>
विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन ।
<br>
भूयः कथय तृप्तिर्हि श्रृण्वतो नास्ति मेऽमृतम् (१८)
<br>
आफ्नो योग र ऐश्वर्य सविस्तार, जनार्दन !
<br>
भन फेरि, अघाइन्न सुन्दा यी वचनामृत ।
<br>
<br>
श्रीभगवानुवाच
<br>
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः ।
<br>
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे (१९)
<br>
भगवान्ले भने
<br>
दिव्य ऐश्वर्य यी मेरा बारेमा अब भन्छु म
<br>
छैन विस्तारको सीमा पार्थ ! मुख्यतया सुन ।
<br>
<br>
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः ।
<br>
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च (२०)
<br>
आत्मा हुँ सब प्राणीका भित्री हृदयमा स्थित,
<br>
म नै हुँ जीवको आदि, मध्य, अन्त, पृथासुत !
<br>
<br>
आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् ।
<br>
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी (२१)
<br>
आदित्यमा म हुँ विष्णु, ज्योतिमा सविता म हुँ
<br>
मरीचि वायुमध्येमा, चन्द्र नक्षत्रमा म हुँ ।
<br>
<br>
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः ।
<br>
इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना (२२)
<br>
वेदमा हुँ सामवेद, देवतामा म इन्द्र हुँ
<br>
हुँ म इन्द्रियमा चित्त प्राणीमा चेतना म हुँ ।
<br>
<br>
रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् ।
<br>
वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् (२३)
<br>
हुँ रुद्रहरुमा शम्भु, धनीमा म कुबेर हुँ,
<br>
हुँ आठ वसुमा अग्नि, मेरु पर्वतमा म हुँ ।
<br>
<br>
पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् ।
<br>
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः (२४)
<br>
हुँ पुरोहितमा मुख्य बृहस्पति भनी बुझ,
<br>
सेनानायकमा स्कन्द, तलाउमा हुँ सागर ।
<br>
<br>
महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् ।
<br>
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः (२५)
<br>
ओं अक्षर हुँ वाणीमा, महर्षिगणमा भृगु,
<br>
हिमाल स्थिर बस्नेमा, यज्ञमा जप यज्ञ हुँ ।
<br>
<br>
५११

edits

"https://ne.wikibooks.org/wiki/विशेष:MobileDiff/16449" बाट अनुप्रेषित