ढाँचा:Wikify

ढाँचा:Orphan

देहायका १०८ उपिनषद्हरूको सूची मुक्तिक उपनिषद्मा १:३०-३९ दिइएको छ| यी १०८ उपिनषद्हरूलाई निम्न बमोजिम बर्गीकरण गरिएको छ :

१९ उपिनषद् शुक्ल यजुर्वेदमा | यिनको शान्तिपाठ पूर्णमदः...बाट आरम्भ हुन्छ |

३२ उपिनषद कृष्ण यजुर्वेदमा |यिनको शान्तिपाठ सहनाववतु...बाट आरम्भ हुन्छ |

१६ उपिनषद् सामवेदमा |यिनको शान्तिपाठ आप्यायन्तु...बाट आरम्भ हुन्छ |

३१ उपिनषद् अथर्ववेदमा |यिनको शान्तिपाठ भद्रं कर्णेभिः ...बाट आरम्भ हुन्छ |

१० उपिनषद् ऋग्वेदमा |यिनको शान्तिपाठ वण्मे मनिस ...बाट आरम्भ हुन्छ |

यी १०८ उपिनषद् वाहेक कतै कतै अन्य ४ उपिनषद्को पनि उल्लेख गरिएको पाइन्छ | ती हुन् :-नारायण, नृसिंह, रामतापनी तथा गोपाल

सूची सम्पादन गर्नुहोस्

 • १.ईश = शुक्ल यजुर्वेद, मुख्य उपनिषद्
 • २.केन उपनिषद् = साम वेद, मुख्य उपनिषद्
 • ३.कठ उपनिषद् = कृष्ण यजुर्वेद, मुख्य उपनिषद्
 • ४.प्रश्‍न उपनिषद् = अथर्व वेद, मुख्य उपनिषद्
 • ५.मुण्डक उपनिषद् = अथर्व वेद, मुख्य उपनिषद्
 • ६.माण्डुक्य उपनिषद् = अथर्व वेद, मुख्य उपनिषद्
 • ७.तैत्तिरीय उपनिषद् = कृष्ण यजुर्वेद, मुख्य उपनिषद्
 • ८.ऐतरेय उपनिषद् = ऋग् वेद, मुख्य उपनिषद्
 • ९.छान्दोग्य उपनिषद् = साम वेद, मुख्य उपनिषद्
 • १०.बृहदारण्यक उपनिषद् = शुक्ल यजुर्वेद, मुख्य उपनिषद्
 • ११.ब्रह्म उपनिषद् = कृष्ण यजुर्वेद, संन्यास उपनिषद्
 • १२.कैवल्य उपनिषद् = कृष्ण यजुर्वेद, शैव उपनिषद्
 • १३.जाबाल उपनिषद् (यजुर्वेद) = शुक्ल यजुर्वेद, संन्यास उपनिषद्
 • १४.श्वेताश्वतर उपनिषद् = कृष्ण यजुर्वेद, सामान्य उपनिषद्
 • १५.हंस उपनिषद् = शुक्ल यजुर्वेद, योग उपनिषद्
 • १६.आरुणेय उपनिषद् = साम वेद, संन्यास उपनिषद्
 • १७.गर्भ उपनिषद् = कृष्ण यजुर्वेद, सामान्य उपनिषद्
 • १८.नारायण उपनिषद् = कृष्ण यजुर्वेद, वैष्णव उपनिषद्
 • १९.परमहंस उपनिषद् = शुक्ल यजुर्वेद, संन्यास उपनिषद्
 • २०.अमृत-बिन्दु उपनिषद् = कृष्ण यजुर्वेद, योग उपनिषद्
 • २१.अमृत-नाद उपनिषद् = कृष्ण यजुर्वेद, योग उपनिषद्
 • २२.अथर्व-शिर उपनिषद् = अथर्व वेद, शैव उपनिषद्
 • २३.अथर्व-शिख उपनिषद् =अथर्व वेद, शैव उपनिषद्
 • २४.मैत्रायणि उपनिषद् = साम वेद, सामान्य उपनिषद्
 • २५.कौषीतकि उपनिषद् = ऋग् वेद, सामान्य उपनिषद्
 • २६.बृहज्जाबाल उपनिषद् = अथर्व वेद, शैव उपनिषद्
 • २७.नृसिंहतापनी उपनिषद् = अथर्व वेद, वैष्णव उपनिषद्
 • २८.कालाग्निरुद्र उपनिषद् = कृष्ण यजुर्वेद, शैव उपनिषद्
 • २९.मैत्रेयि उपनिषद् = साम वेद, संन्यास उपनिषद्
 • ३०.सुबाल उपनिषद् = शुक्ल यजुर्वेद, सामान्य उपनिषद्
 • ३१.क्षुरिक उपनिषद् = कृष्ण यजुर्वेद, योग उपनिषद्
 • ३२.मान्त्रिक उपनिषद् = शुक्ल यजुर्वेद, सामान्य उपनिषद्
 • ३३.सर्व-सार उपनिषद् = कृष्ण यजुर्वेद, सामान्य उपनिषद्
 • ३४.निरालम्ब उपनिषद् = शुक्ल यजुर्वेद, सामान्य उपनिषद्
 • ३५.शुक-रहस्य उपनिषद् = कृष्ण यजुर्वेद, सामान्य उपनिषद्
 • ३६.वज्रसूचि उपनिषद् = साम वेद, सामान्य उपनिषद्
 • ३७.तेजो-बिन्दु उपनिषद् = कृष्ण यजुर्वेद, संन्यास उपनिषद्
 • ३८.नाद-बिन्दु उपनिषद् = ऋग् वेद, योग उपनिषद्
 • ३९.ध्यानबिन्दु उपनिषद् = कृष्ण यजुर्वेद, योग उपनिषद्
 • ४०.ब्रह्मविद्या उपनिषद् = कृष्ण यजुर्वेद, योग उपनिषद्
 • ४१.योगतत्त्व उपनिषद् = कृष्ण यजुर्वेद, योग उपनिषद्
 • ४२.आत्मबोध उपनिषद् = ऋग् वेद, सामान्य उपनिषद्
 • ४३.परिव्रात् उपनिषद् (नारदपरिव्राजक) = अथर्व वेद, संन्यास उपनिषद्
 • ४४.त्रिषिखि उपनिषद् = शुक्ल यजुर्वेद, योग उपनिषद्
 • ४५.सीता उपनिषद् = अथर्व वेद, शाक्त उपनिषद्
 • ४६.योगचूडामणि उपनिषद् = साम वेद, योग उपनिषद्
 • ४७.निर्वाण उपनिषद् = ऋग् वेद, संन्यास उपनिषद्
 • ४८.मण्डलब्राह्मण उपनिषद् = शुक्ल यजुर्वेद, योग उपनिषद्
 • ४९.दक्षिणामूर्ति उपनिषद् = कृष्ण यजुर्वेद, शैव उपनिषद्
 • ५०.शरभ उपनिषद् = अथर्व वेद, शैव उपनिषद्
 • ५१.स्कन्द उपनिषद् (त्रिपाड्विभूटि) = कृष्ण यजुर्वेद, सामान्य उपनिषद्
 • ५२.महानारायण उपनिषद् = अथर्व वेद, वैष्णव उपनिषद्
 • ५३.अद्वयतारक उपनिषद् = शुक्ल यजुर्वेद, संन्यास उपनिषद्
 • ५४.रामरहस्य उपनिषद् = अथर्व वेद, वैष्णव उपनिषद्
 • ५५.रामतापणि उपनिषद् = अथर्व वेद, वैष्णव उपनिषद्
 • ५६.वासुदेव उपनिषद् = साम वेद, वैष्णव उपनिषद्
 • ५७.मुद्गल उपनिषद् = ऋग् वेद, सामान्य उपनिषद्
 • ५८.शाण्डिल्य उपनिषद् = अथर्व वेद, योग उपनिषद्
 • ५९.पैंगल उपनिषद् = शुक्ल यजुर्वेद, सामान्य उपनिषद्
 • ६०.भिक्षुक उपनिषद् = शुक्ल यजुर्वेद, संन्यास उपनिषद्
 • ६१.महत् उपनिषद् = साम वेद, सामान्य उपनिषद्
 • ६२.शारीरक उपनिषद् = कृष्ण यजुर्वेद, सामान्य उपनिषद्
 • ६३.योगशिखा उपनिषद् = कृष्ण यजुर्वेद, योग उपनिषद्
 • ६४.तुरीयातीत उपनिषद् = शुक्ल यजुर्वेद, संन्यास उपनिषद्
 • ६५.संन्यास उपनिषद् = साम वेद, संन्यास उपनिषद्
 • ६६.परमहंस-परिव्राजक उपनिषद् = अथर्व वेद, संन्यास उपनिषद्
 • ६७.अक्षमालिक उपनिषद् = ऋग् वेद, शैव उपनिषद्
 • ६८.अव्यक्त उपनिषद् = साम वेद, वैष्णव उपनिषद्
 • ६९.एकाक्षर उपनिषद् = कृष्ण यजुर्वेद, सामान्य उपनिषद्
 • ७०.अन्नपूर्ण उपनिषद् = अथर्व वेद, शाक्त उपनिषद्
 • ७१.सूर्य उपनिषद् = अथर्व वेद, सामान्य उपनिषद्
 • ७२.अक्षि उपनिषद् = कृष्ण यजुर्वेद, सामान्य उपनिषद्
 • ७३.अध्यात्मा उपनिषद् = शुक्ल यजुर्वेद, सामान्य उपनिषद्
 • ७४.कुण्डिक उपनिषद् = साम वेद, संन्यास उपनिषद्
 • ७५.सावित्रि उपनिषद् = साम वेद, सामान्य उपनिषद्
 • ७६.आत्मा उपनिषद् = अथर्व वेद, सामान्य उपनिषद्
 • ७७.पाशुपत उपनिषद् = अथर्व वेद, योग उपनिषद्
 • ७८.परब्रह्म उपनिषद् = अथर्व वेद, संन्यास उपनिषद्
 • ७९.अवधूत उपनिषद् = कृष्ण यजुर्वेद, संन्यास उपनिषद्
 • ८०.त्रिपुरातपनि उपनिषद् = अथर्व वेद, शाक्त उपनिषद्
 • ८१.देवि उपनिषद् = अथर्व वेद, शाक्त उपनिषद्
 • ८२.त्रिपुर उपनिषद् = ऋग् वेद, शाक्त उपनिषद्
 • ८३.कठरुद्र उपनिषद् = कृष्ण यजुर्वेद, संन्यास उपनिषद्
 • ८४.भावन उपनिषद् = अथर्व वेद, शाक्त उपनिषद्
 • ८५.रुद्र-हृदय उपनिषद् = कृष्ण यजुर्वेद, शैव उपनिषद्
 • ८६.योग-कुण्डलिनि उपनिषद् = कृष्ण यजुर्वेद, योग उपनिषद्
 • ८७.भस्म उपनिषद् = अथर्व वेद, शैव उपनिषद्
 • ८८.रुद्राक्ष उपनिषद् = साम वेद, शैव उपनिषद्
 • ८९.गणपति उपनिषद् = अथर्व वेद, शैव उपनिषद्
 • ९०.दर्शन उपनिषद् = साम वेद, योग उपनिषद्
 • ९१.तारसार उपनिषद् = शुक्ल यजुर्वेद, वैष्णव उपनिषद्
 • ९२.महावाक्य उपनिषद् = अथर्व वेद, योग उपनिषद्
 • ९३.पञ्च-ब्रह्म उपनिषद् = कृष्ण यजुर्वेद, शैव उपनिषद्
 • ९४.प्राणाग्नि-होत्र उपनिषद् = कृष्ण यजुर्वेद, सामान्य उपनिषद्
 • ९५.गोपाल-तपणि उपनिषद् = अथर्व वेद, वैष्णव उपनिषद्
 • ९६.कृष्ण उपनिषद् = अथर्व वेद, वैष्णव उपनिषद्
 • ९७.याज्ञवल्क्य उपनिषद् = शुक्ल यजुर्वेद, संन्यास उपनिषद्
 • ९८.वराह उपनिषद् = कृष्ण यजुर्वेद, संन्यास उपनिषद्
 • ९९.शात्यायनि उपनिषद् = शुक्ल यजुर्वेद, संन्यास उपनिषद्
 • १००.हयग्रीव उपनिषद् (१००) = अथर्व वेद, वैष्णव उपनिषद्
 • १०१.दत्तात्रेय उपनिषद् = अथर्व वेद, वैष्णव उपनिषद्
 • १०२.गारुड उपनिषद् = अथर्व वेद, वैष्णव उपनिषद्
 • १०३.कलि-सन्तारण उपनिषद् = कृष्ण यजुर्वेद, वैष्णव उपनिषद्
 • १०४.जाबाल उपनिषद् (सामवेद) = साम वेद, शैव उपनिषद्
 • १०५.सौभाग्य उपनिषद् = ऋग् वेद, शाक्त उपनिषद्
 • १०६.सरस्वती-रहस्य उपनिषद् = कृष्ण यजुर्वेद, शाक्त उपनिषद्
 • १०७.बह्वृच उपनिषद् = ऋग् वेद, शाक्त उपनिषद्
 • १०८.मुक्तिक उपनिषद् (१०८) = शुक्ल यजुर्वेद, सामान्य उपनिषद्