दर्शन संस्कृत तत्सम शब्द हो । यो दृश् धातुमा ल्युट(अन) प्रत्यय लागेर बनेको शब्द हो जसको अर्थ हेर्नु भन्ने हुन्छ । यसको अंग्रेजी समानार्थी शब्द फिलोसफी हो । फिलोसफीको अर्थ ज्ञानप्रतिको प्रेम भन्ने हुन्छ ।