द्वादशोध्यायः: संशोधनहरू बीचको भिन्नता

 
<br>
<br>
अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः ।
<br>
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः (१६)
<br>
इच्छा, व्यथा दुवै शून्य, निश्चिन्त, शुद्ध, सक्षम
<br>
तथा कर्म-फल त्यागी प्यारो भक्त ठहर्दछ ।
<br>
<br>
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति ।
<br>
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः (१७)
<br>
रिस, हर्ष तथा शोक, इच्छा, फल शुभाशुभ-
<br>
जो त्याग गर्छ, त्यो मेरो प्यारो भक्त ठहर्दछ ।
<br>
<br>
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।
<br>
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः (१८)
<br>
सम शत्रु र साथीमा, अमान-मानमा सम,
<br>
सुख-दुःख, चिसो-तातो, निन्दा र स्तुतिमा सम ।
<br>
<br>
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् ।
<br>
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः (१९)
<br>
मौनता, पूर्णसन्तुष्टि, अनासक्त, मति स्थिर-
<br>
वैरागी भक्त अत्यन्त मलाई प्रिय लाग्दछ ।
<br>
<br>
ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते ।
<br>
श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः (२०)
<br>
धर्म-अमृत श्रद्धाले जसले पान गर्दछन्
<br>
ती सबै नै अति प्यारा मेरा परम भक्त हुन् ।
<br>
<br>
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायांयोगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः । १२ ।
५११

सम्पादन

"https://ne.wikibooks.org/wiki/विशेष:MobileDiff/16471" बाट अनुप्रेषित