"नवमोध्यायः" को बिचमा भिन्नता

 
<br>
<br>
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ।
<br>
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् २९
<br>
म समान छु प्राणीमा न छ शत्रु, न मित्र नै
<br>,
भक्तमा म छु जो भज्छन्, मभित्र भक्त छन् तिनै ।
<br>
<br>
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।
<br>
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः (३०)
<br>
जघन्य अपराधी होस्, तर निश्चल भक्त छ-
<br>
भने त्यो पूर्ण-सङ्कल्प साधु मानिन्छ निश्चय ।
<br>
<br>
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति ।
<br>
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति (३१)
<br>
चाँडै बन्दछ धर्मात्मा, चाँडै नै शान्ति पाउँछ,
<br>
जान कौन्तेय ! त्यो मेरो भक्त नासिन्न निश्चय ।
<br>
<br>
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्यु: पापयोनयः ।
<br>
स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् (३२)
<br>
वैश्य, शूद्र तथा स्त्री र पापयोनिहरू सब
<br>
मेरा शरणमा आए पाउँने छन् परंपद ।
<br>
<br>
किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा ।
<br>
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् (३३)
<br>
साधु-ब्राह्मण, राजर्षि-भक्तको के कुरा तब,
<br>
अनित्य, दुःख-संसार जानेर वन्दना गर ।
<br>
<br>
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।
<br>
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः (३४)
<br>
ममा मन दिई मेरै श्रद्धा, नमन, पूजन
<br>
पूर्ण तल्लीनका साथ गरे प्राप्त हुनेछु म ।
<br>
<br>
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः । हरिः ॐ तत् सत् ।।
५११

edits

"https://ne.wikibooks.org/wiki/विशेष:MobileDiff/16445" बाट अनुप्रेषित