विशेषणले कुनै पनि नाम अथवा सर्वनामको गुणको व्याख्या गर्दछ ।।