मुख्य पृष्ठ/पुस्तक

This randomly chooses a featured book to display on the Main Page. नयाँ बनाउने a new featured book, add it to the सूची in alphabetical order, and then update the total on this page (X in {{Rand|X|Seed}}).


Nepali language Grammar.jpeg
नेपाली भाषा व्याकरणमा संसारमा भएको जुनसुकै पनि वस्तुलाई जनाउने शब्दलाई नामपद भनिन्छ। अर्को शब्दमा भन्दा व्यक्ति, भाव, जाति, द्रव्य वा पदार्थ तथा समूहविशषलाई जनाउने शब्द नाम हुन् । नामपदलाई संज्ञा पनि भनिन्छ । व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक र भाववाचक गरी नाम पाँच किसिमका हुन्छन् । व्यक्ति वा वस्तु (प्राणी, पदार्थ, गुण, ठाउँ, धर्म) बुझाउने शब्दलाई नाम भन्दछन् ।