ब्रम्हाण्ड

सम्पुर्ण ताराहरुको समुहलाई ब्रम्हाण्ड भनिन्छ