प्रवन्धकहरूलाई सुझाव: कृपया मेटाउने पूर्व यो ढाँचाको वार्तालापमा भएका कुराहरू राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला ।