उक्त ढाँचा {{Robox}} ढाँचालाई बन्द गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ ।