गीता भाष्य रामानुजाचार्य द्वारा श्रीमद्भगवद्गीता मा गरिएको एक व्याख्यात्मक ग्रन्थ हो ।पृष्ठभूमि सम्पादन गर्नुहोस्

प्रथम अध्याय