गीता भाष्य (रामानुज)

गीता भाष्य रामानुजाचार्य द्वारा श्रीमद्भगवद्गीता मा गरिएको एक व्याख्यात्मक ग्रन्थ हो ।पृष्ठभूमिसम्पादन

प्रथम अध्याय