गीतामाहात्म्यम्

गीता शस्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् ।
विष्णोः पदमवाप्नोति भयः शोकादि वर्जितः ।
पवित्र, पुण्यको खानी गीता पढ्दछ जो नर,
भय-शोक हटी साक्षात् विष्णुको धाम पाउँछ ।१।

गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च,
नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च ।२।
एकाग्र भावले गीता जो अध्ययन गर्दछ,
अघिका सब दुष्कर्म नासिई मुक्त बन्दछ ।२।

मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने,
सकृद्गीताम्भसिस्नानं संसारमलनाशनम् ।३।
देहको मल नासिन्छ दिनैदिन नुहाउँदा,
भव–मैलो पखालिन्छ गीताभित्र डुबुल्किंदा ।३।

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः,
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिः सृता ।४।
गीता असल गीता हो, के हुन्छ अन्य शास्त्रले !
बताएको छ श्रीकृष्ण स्वयंका मुख-पद्मले ।४।

भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिः सृतम्
गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ।५।
महाभारत पीयूष, कृष्णका मुखको रस,
गीता-गङ्गा पिए टर्छ अर्को जन्म हुने डर ।५।

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः ।
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् ।६।
गाई उपनिषद्, कृष्ण ग्वाला, बाछो धनुर्धर
, उपभोक्ता सुधी, गीता-सुधा हो दुध वास्तव ।६।

एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीत-
मेको देवो देवकीपुत्र एव ।
एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि,
कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ।७।
गीता मात्रै शास्त्र मानिन्छ एक,
विश्वात्मा श्रीकृष्ण हुन् देव एक ।
गायत्रीझैं मन्त्र हो कृष्ण एक,
सेवा नै हो कृष्णको, कर्म एक ।

गेयं गीतानामसहस्त्रं
ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्त्रम् ।
नेयं सज्जनसंगे चित्तं
देयं दीनजनाय च वित्तम् ।८।
भज्नू गीता, नाम-सहस्र,
बन्नू श्रीधर ध्यान प्रवृत्त ।
बाड्नू दीन-दुखीमा वित्त,
लानू सज्जन-सङ्गत चित्त ।८।
वित्त . सम्पत्ति ।