कारक र विभक्ति

वाक्यमा क्रियापदसित सिधा सम्बन्ध राख्ने नामिक (नाम सर्वनाम विशेषण ) शब्दका रूपहरूलाई कारक भनिन्छ ।

रामले भात खायो यहाँ राम र भात कारक हुन् ।